نشریه علمی پژوهشی گام های توسعه در آموزش پزشکی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیأت تحریریه

 • دکتر سیدحسن افتخارواقفی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر عباس بازرگان (استاد دانشگاه تهران، ایران)
 • دکتر رقیه جعفر (استاد دانشگاه علوم مالزی، کلانتان، مالزی)
 • دکتر زهرا جلیلی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، ایران)
 • دکتر علی اکبر حقدوست (استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر محمد خاکساری حداد (استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر فاطمه رخشانی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران)
 • دکتر اصغر رستگار (استاد دانشگاه علوم پزشکی یِل، یِل، آمریکا)
 • دکتر امان رسولی ( دانشگاه مدیترانه شرقی، قبرس)
 • دکتر سید منصور رضوی (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران)
 • دکتر زهرا رهنما (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر عبدالعزیز ساشدینا (استاد دانشگاه ویرجینیا، ویرجینیا، آمریکا)
 • دکتر سکینه سبزواری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر محمدرضا شکیبی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر حسین صافی‌زاده (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر عباس عباس‌زاده (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران)
 • دکتر احمد غلامحسینیان (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر سعیده فرج‌زاده (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر مجید فصیحی هرندی (استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر علیرضا فکری (استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر بهشید گروسی (استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر رضا لباف قاسمی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران)
 • سکینه محمدعلیزاده (مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر الهه ملکان راد (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران)
 • دکتر رضا ملک پور افشار (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر نادر ممتازمنش (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران)
 • دکتر نعمت الله موسی پور (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران)
 • دکتر نوذر نخعی (استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر عصمت نوحی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران)
 • دکتر شهرام یزدانی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران)
 • (Dr. Mehyap Malkoc (Professor Eastern Mediterranean University, Cyprus
 • (Dr. Ozan Gülcan (Assistant Professor, Eastern Mediterranean University, Cyprus 
 • (Dr.Mevhibe Hocaoglu (Assistant Professor, Eastern Mediterranean University, Cyprus
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی گام های توسعه در آموزش پزشکی:
http://sdmej.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب