نشریه علمی پژوهشی گام های توسعه در آموزش پزشکی- شناسه نشریه
شناسه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شناسه نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان ـ مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

مدیر مسؤول: دکتر سید حسن افتخار واقفی

سردبیر: دکتر حبیبه احمدی پور

مدیر اجرایی: دکتر محمودرضا دهقانی

شورای سردبیری: دکتر حسین صافی زاده، دکتر مقدمه میرزایی، دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی

ویراستار علمی و ادبی: موسسه فرزانگان راد اندیش 

ویراستار انگلیسی: شرکت سلامت پویان کوثر

شماره بین المللی چاپ: 4242- 1735

شماره استاندارد بین المللی الکترونیکی:  372-2008

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی گام های توسعه در آموزش پزشکی:
http://sdmej.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب